top of page
Search
 • Writer's pictureLukas Sersen

PARABORN rádce pro OSOBNÍ KONFLIKT II. / PARABORN GUIDE for PERSONAL CONFLICT II. • Nedovařené maso byste „pravděpodobně“ nejedli, chráníte se proti nákaze, přirozeně. A osobní bezpečnost?

 • Útočníci nechtějí bojovat, oni chtějí vyhrát. A vy budete muset žít s následky toho, co uděláte

 • Pachatel zvažuje rizika a zisky. Sebrat vám peníze je práce jako každá jiná

 • Pachatel chce něco, co vy máte. Chce to dostat co nejbezpečnějším a nejsnazším způsobem

 • Nikdy útočníkovi nevěřte, už prokázal, že je lump. Nechat se překvapit, je dobrý způsob, jak se dostat na invalidní vozík

 • Útočník jednat fér nebude a oběť si tedy jednat fér nemůže dovolit. Hezká představa o férovosti nemá v diskuzi o brutálních útocích co dělat.

 • Jsme společenští primáti a výsledkem evoluce je i to, jak nás ostatní vnímají. Jakousi výhodou je, že lidé často přestanou dělat špatné věci, když uvidí jiné lidi

 • Držte se nebo aktivně hledejte skupinky lidí

 • Projevy násilí jsou vždy z logických důvodů

 • To nejhorší, co by se vám mohlo stát, se vám pravděpodobně nestane


PARABORN TÝM

Sekce bezpečnosti

Lukas SersenPARABORN GUIDE FOR PERSONAL CONFLICT


 • You would "probably" not eat uncooked meat, you protect against infection, naturally. And personal safety?

 • The attackers do not want to fight, they want to win. And you will have to live with the consequences of what you do.

 • The offender considers the risks and benefits. Collecting you money is a job like any other.

 • He wants something you have. He wants to get it in the safest and easiest way possible.

 • Never trust the attacker, he's already proven to be a crook. Being surprised is a good way to get in a wheelchair.

 • The attacker will not act fairly and therefore the victim cannot afford to act fairly. The nice idea of ​​fairness has nothing to do with the discussion of brutal attacks.

 • We are social primates and the result of evolution is how others perceive us. Some advantage is that people often stop doing bad things when they see other people

 • Stick to or actively look for groups of people.

 • Manifestations of violence are always for logical reasons.

 • The worst thing that could happen to you probably won't happen to you.


SECURITY SECTION

PARABORN TEAM

Lukas Sersen

9,608 views0 comments

Comentarios


bottom of page