top of page
Search
 • Writer's pictureLukas Sersen

PARABORN rádce pro OSOBNÍ KONFLIKT III. / PARABORN GUIDE FOR PERSONAL CONFLICT III.


Zdroj: survival-mastery.com

PARABORN rádce pro OSOBNÍ KONFLIKT III.

 • Do konfliktu vás dostanou dvě věci: vlastní hloupost nebo smůla (pokud zjistíme, že jsme tomu mohli předejít)

 • Někdy si můžete vybrat, zda se do konfliktu zapojíte a někdy je vaše jediná možnost bojovat. Důležité je rozpoznat ohrožení, než k němu dojde, a pokud možno úplně se vyhnout konfliktu

 • Brutalita akce trumfne techniku

 • Není podstatné, že jste si to představovali jinak

 • Pokud konflikt stojí na vzteku, snížíte napětí tím, že protivníka donutíte přemýšlet

 • Zločinec si všímá, jak odpovíte – ostře, vůbec nebo příliš dlouze a omluvně

 • Strach během konfrontace zostřuje vaše smysly (zjednodušeně). Dokonce zvýší vaši sílu a zlepší reakční čas

 • Právo je tady proto, aby silnější nemohl všechno

 • Kritickým okamžikem je překonání šoku z překvapení tzv. neztuhnout


PARABORN TÝM

Sekce bezpečnosti


PARABORN GUIDE FOR PERSONAL CONFLICT III.

 • Two things will put you in a conflict: your own stupidity or bad luck (if we find out we could have prevented it)

 • Sometimes you can choose to get involved in a conflict and sometimes your only option is to fight. It is important to recognize the threat before it occurs, and, if possible, to avoid conflict completely

 • The brutality of the action trumps the technique

 • It doesn't matter that you imagined it differently

 • If the conflict is based on anger, you will reduce the tension by forcing the opponent to think

 • The criminal notices how you answer - sharply, not at all or too long and apologetically

 • Fear sharpens your senses (simplified) during the confrontation. It will even increase your strength and improve your reaction time

 • The law is here so that the stronger cannot do everything

 • The critical moment is to overcome the shock of surprise and not to get stiffen


SECURITY SECTION

PARABORN TEAM


7,626 views1 comment
bottom of page