top of page
Search
 • Writer's pictureLukas Sersen

PARABORN rádce pro OSOBNÍ KONFLIKT VI. / PARABORN GUIDE FOR PERSONAL CONFLICT VI.PARABORN rádce pro OSOBNÍ KONFLIKT VI.

 • Zločinci mají v oblbování slušných lidí mnohem víc zkušeností než slušní lidé v oblbování zločinců

 • Vyvolání konfliktu je velmi často dáno tím, že vás agresor vnímá na obdobném společenském stupni

 • Ignorancí dáváte najevo, že vám ten člověk nestojí za pozornost

 • Oční kontakt a postoj, ze kterého jste připraveni na pohyb vpřed, naznačují, že vidíte výzvu

 • Totéž s rukama nahoře nebo nataženýma vpřed naznačuje, že vnímáte hrozbu

 • Soustředěním se na obličej, ale ne konkrétně na oči, projevujete zájem

 • Totéž s otevřeným postojem prozrazuje důvěru (možná nemístnou)

 • Deeskalovat sociální násilí je relativně snadné, pokud vám nevadí ztratit svou tvář. Klíčem je chytrá volba slov


PARABORN TÝM

Sekce bezpečnosti

Lukas SersenPARABORN GUIDE FOR PERSONAL CONFLICT VI.


 • Criminals have much more experience in fooling decent people than decent people in fooling criminals

 • A conflict is very often caused by the fact that the aggressor perceives you at similar social level

 • When you ignore a person, you show that s/he is not worth your attention

 • making eye contact and the attitude from which you are ready to move forward indicate that you see a challenge

 • The same thing with your arms up or stretched forward indicates that you see a threat

 • By focusing on the face, but not specifically on the eyes, you show interest

 • The same thing with an open attitude reveals trust (perhaps inappropriate)

 • De-escalating social violence is relatively easy if you don't mind losing your face. The key is a clever choice of words


SECURITY SECTION

PARABORN TEAM

Lukas Sersen

6,480 views0 comments

Comments


bottom of page