top of page
Search
  • Writer's pictureVÁCLAV JORDÁN

Výzva Charty 2020 a výcvikového programu Paraborn / The call of Charter 2020 and the Paraborn teamMy, zakladatelé a sympatizanti Charty 20 20 a výcvikového programu Paraborn, vyzýváme vládu České republiky, lídry EU a NATO a spolu s nimi všechny vlády a lídry demokratických národů světa k jasnému a společnému postoji, který povede k záchraně obránců Mariupolu, hrdinů, žen a mužů, těch, kteří do poslední chvíle bránili své město, svou zem a tím i vázali na bojišti nemalou část ruských okupantů. Agresorovi způsobili svou odvahou značné ztráty. Na pokyn prezidenta Ukrajiny pana Volodymyra Zelenského a velení ukrajinské armády, však vojáci okupovaného Azovstalu přestali s agresory bojovat a vzdali se. Momentálně je jejich osud nejistý. Podle dostupných informací všechny zajaté členy pluku čeká v Rusku monstrproces a obvinění z genocidy a není vyloučený trest smrti. Pokusme se vyvinout maximální úsilí ve vyjednávání. Tlačme na Rusko. Pokud toto úsilí selže, je naší povinností hledat i jinou cestu, jak tyto hrdiny vysvobodit z vězení z tzv. samozvaných lidových republik, a to včetně vojenské přesně naplánované akce. Nenechejme tyto hrdiny dále trpět, prosíme, pomozme jim. Vraťme je jejich rodinám. Děkujeme.


V České republice, 4.6.2022


Charta 2020 a Paraborn. Mudr. Václav Jordán Msc. MPA, Radomil Dohnal a přátelé.

www.paraborn.online

..............................................................................................................................................................


The call of Charter 2020 and the Paraborn training program


We, the founders and sympathizers of Charter 20 20 and the Paraborn training program, call on the government of the Czech Republic, EU and NATO leaders and with them all governments and democratic nation leaders to a clear and common position that will save Mariupol defenders, heroes, women and men, those who defended their city, their country until the last moment, and thus tied a large part of the Russian occupiers on the battlefield. They caused considerable losses to the aggressor with their courage. At the behest of the President of Ukraine Mr. Volodymyr Zelensky and the command of the Ukrainian army, however, the soldiers of the occupied Azovstal stopped fighting the aggressors and surrendered. At the moment, their fate is uncertain. According to available information, a monstrous trial and accusations of genocide await all captured members of the regiment in Russia, and the death penalty is not excluded. Let us try to make every effort to negotiate. Let's pressure Russia. If this effort fails, it is our duty to look for another way to free these heroes from prison from the so-called self-proclaimed People's Republics, including a precisely planned military action. Let's not let these heroes continue to suffer, please help them. Let them go back to their families. Thank you.


In the Czech Republic, 4.6.2022


Charter 2020 and Paraborn. Mudr. Vaclav Jordan Msc. MPA, Radomil Dohnal and friends.

www.paraborn.online

16 views0 comments

Comments


bottom of page